RE-USE, RECYCLE: REGAIN.

Duurzame waterzuivering voor duurzamere productieprocessen.

De naam REGAIN is een afkorting van RE-use of GArmerwolde municipal effluent for INdustrial processes. Binnen REGAIN testen we kleinschalig drie zuiveringstechnieken die medicijnresten uit gezuiverd rioolwater kunnen halen. Dit vraagt een extra zuiveringsstap. Daarnaast onderzoeken we hoe dit extra gezuiverd rioolwater gebruikt kan worden als basis voor industrie proceswater. Deze technieken testen we op het zuiveringsterrein van Waterschap Noorderzijlvest.

REGAIN loopt van 2023 tot en met 2025. Aan het einde van het project zal met een buisnesscase duidelijk worden welke van de geteste zuiveringstechnieken toegepast kunnen worden in een zuiveringsinstallatie die het gezuiverde rioolwater opwaardeert tot industriewater. 

REGAIN is een samenwerking van Waterschap Noorderzijlvest, waterkwaliteit en watertechnologiebedrijf WLN, kennisinstituut CEW en industriewater producent North Water.

DUURZAME ECONOMISCHE ONTWIKKELING

De kennis die wordt opgedaan zal worden gedeeld en verspreid in het gehele Waddengebied. Ook voor andere Waddenhavens als Harlingen en Den Helder en voor de Waddeneilanden, kan dit project een duurzame economische ontwikkeling stimuleren. Ook omdat proceswater vaak een belangrijke randvoorwaarde is voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Daarnaast biedt gerecycled afvalwater kansen voor de verdere ontwikkeling van waterstofindustrie.

DOELSTELLINGEN REGAIN

REGAIN onderzoekt hoe het effluent van RWZI Garmerwolde met behulp van duurzame technieken opgewaardeerd kan worden tot proceswater en tegelijkertijd kan worden ontdaan van nog aanwezige medicijnresten. Met als resultaat een duurzame industriewaterzuivering, voldoende water op maat zonder invloed op de drinkwatervoorziening, hergebruik van effluent en een effectieve samenwerking met onze waterpartners. In hoofdlijnen werkt REGAIN aan de volgende doelstellingen.

Medicijnresten verwijderen

De hoeveelheid medicijnresten in het effluent verminderen om de ecologie in de Waddenzee te verbeteren.

Voor elke toepassing het juiste water

Effluent opwaarderen tot een industrie-proceswater en daarmee het verbruik van drinkwater door industrie verminderen.

Werkende businesscase

Een werkende businesscase creëren voor de levering van gezuiverd afvalwater als proceswater aan de industrie in de Groninger Waddenhavens.

>100 BETROKKEN STUDENTEN IN 3 JAAR

Via WaterCampus Leeuwarden zullen in drie jaar tijd minimaal 100 mbo- en hbo-studenten op dit onderzoeksproject worden ingezet. Het betreft studenten met studierichtingen als chemie, chemische technologie en milieukunde, maar ook studenten van marketing & communicatie, economische en bedrijfskundige opleidingen kunnen een zeer relevante bijdrage leveren. Op deze wijze worden de professionals en vakmensen van morgen opgeleid voor de ontwikkeling van oplossingen van overmorgen.

WATERTRANSITIE: EEN DRIETRAPSRAKET

De Groninger watertransitie is een drietrapsraket om te voldoen aan de groeiende vraag naar zoet industrieel proceswater tot ongeveer 30 miljoen m3 extra per jaar in 2030-2035

INDUSTRIEWATERFABRIEK

De eerste stap in de watertransitie is inmiddels gezet met de bouw van een nieuwe industriewaterfabriek van North Water op de locatie van RWZI Garmerwolde. Op basis van een zuivering, bestaande uit coagulatie/sedimentatie en dubbellaags filtratie, kan hier momenteel tot maximaal 10 miljoen m3 proceswater per jaar worden gemaakt met het water uit het Eemskanaal als bron. Tegelijkertijd is een leiding aangelegd voor het transport van het gezuiverde water naar de Eemshaven. De leiding biedt de mogelijkheid om verder op te schalen naar 20 miljoen m3 proceswater per jaar. Ook is een aftakking van de leiding naar de haven van Delfzijl voorzien. De zuivering is in mei 2021 gestart met de levering van koelwater aan het datacentrum van Google in de Eemshaven

watertank icon
test

REGAIN

In stap twee, het pilotproject REGAIN (RE-use of Garmerwolde municipal effluent for INdustrial processes, zie kader), wordt onderzocht hoe het RWZI-effluent van Garmerwolde opgewaardeerd kan worden tot proceswaterkwaliteit en tegelijkertijd kan worden ontdaan van nog aanwezige medicijnresten. De onderzoeksfase moet leiden tot een helder beeld van de toe te passen zuiveringstechnieken. Met de uitkomst van het onderzoek kan een full-scale installatie worden gerealiseerd die de tweede stap zet van 10 naar 20 miljoen m3 extra zoet proceswater per jaar

watertank icon

CIRCULAIRE WATER VOORZIENING

De derde stap in de watertransitie richt zich op het meervoudig hergebruik van verschillende bronnen in de havens zelf. Zo kan worden voldaan aan de verwachte stijging van de vraag naar industrieel proceswater: circa 30 miljoen m3 per jaar in 2030– 2035. Het gaat dan om multi client-oplossingen, waarbij industrieel proceswater van verschillende kwaliteit voor meerdere klanten op maat kan worden gemaakt uit een combinatie van industrieel zoet afvalwater, regenwater, plaatselijk brak grondwater en hergebruik van het effluent van de (kleinere) plaatselijke RWZI’s.

watertank icon
test